عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست
۱ بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی به شماره 2608 مورخ 1400/1/23 و فرم قرارداد معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۲ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- قرمز- به شماره 38/3/1773 مورخ 1400/1/21- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۳ سال 1400- نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- نارنجی- به شماره 38/3/939 مورخ 1400/1/14- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۴ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی دریافت فایل
۵ نامه معاون توسعه مدیریت و منابع- حضور در شرایط کرونا- آبی- به شماره 38/3/33149 مورخ 99/11/5- کرونا معاونت توسعه مدیریت و منابع دریافت فایل
۶ آموزش سامانه ثبت و پایش مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۷ آئین نامه اجرائی شرایط احراز سمت شهردار دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۸ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۹ 643479 دستورالعمل انتخاب مدیران شرکتها دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۰ بخشنامه وزیر 142498 تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۲ رویه های قضائی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۳ آرای وحدت رویه و ابطالی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۴ رویه های قضایی جایگاه حقوقی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۵ واکاوی قوانین و مقررات بازنشستگی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۶ آرای وحدت رویه و ابطالی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۷ رویه های قضائی با موضوعات بیمه، کار و تامین اجتماعی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۸ قوانین و مقررات تامین اجتماعی دفتر امور شهری و شوراها دریافت فایل
۱۹ مصوبه شماره دو جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۲۰ دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در کلیه مکاتبات دستگاههای اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶