شناسنامه پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی
شماره ردیف : ۱
شناسه : 3
عنوان خدمت : پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی
عنوان فرایند : شورای تامین استان
یکبار برای همیشه : False
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت :
رویداد مرتبط با : 1
نوع خدمت : 1
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : 1
تعداد بار مراجعه حضوری : برحسب موضوع متفاوت است.
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت : برحسب موضوع، بصورت موردی، و یا ممکن است دایمی باشد.
شرح خدمت :
در صورت وقوع حوادث امنیتی اعم از درگیری، تیراندازی مرزی، انفجار مین و مواد منفجره و وقوع خسارت به ساکنان مقیم منطقه مرزی مذکور، گزارش های واصل جمعبندی و با تصمیم شورای تأمین شهرستان و تصویب نهایی در شورای تأمین استان خسارت احتمالی برآورد پرداخت می شود.
سطح خدمت : 1
نحوه آغاز خدمت : 1
آمار تعداد خدمت گیرندگان : 1