شناسنامه کمیسیون اعطای امان نامه
شماره ردیف : ۱
شناسه : 6
عنوان خدمت : کمیسیون اعطای امان نامه
عنوان فرایند : شورای تامین استان
یکبار برای همیشه : True
. . . بار در : 1
مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست خدمات گیرنده و تائید آن توسط مراجع ذیصلاح قضایی انجام خواهد شد.
رویداد مرتبط با : 1
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
خدمت گیرندگان :
ماهیت خدمت : 1
تعداد بار مراجعه حضوری : بستگی به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و امنیتی دارد.
روش اجرایی :
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :  
نحوه دسترسی به خدمت :
1
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :
شرح خدمت :
شرح خدمت توسط استانها پیشنهاد گردد
سطح خدمت : منطقه ای
نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت
آمار تعداد خدمت گیرندگان : 1